Trygge rammer

All aktivitet i Hana IL skal bygge på våre verdier

Folkelig – Betyr at vi passer inn hos alle, og alle hos oss!

Ambisiøs – Betyr at vi setter oss høye mål og arbeider hardt for å nå dem!

Redelig – Betyr at vi er ærlige, oppriktige og rettskaffen!

Vi skal ha klare holdninger og retningslinjer, der definerte rammer for all aktivitet oppleves trygt og skaper trivsel.

Vi har klar nulltoleranse for alkohol og andre rusmidler i forbindelse med eksempelvis turnering og treningsleir.

Anbefalte temaer som NFF ønsker en kvalitetsklubb skal jobbe med er:

Er årlig valgt tema skal presenteres gjennom fellesmøte på klubbhuset for medlemmer, og i spiller/ foreldremøter i mindre grupper. Styret er ansvarlig for informasjonsmateriell og behjelpelig med å presentere tema.

Hana IL aksepterer ingen form for vold, trusler, mobbing, rasisme eller trakassering.

Brudd på klubbens verdier kan medføre disiplinære reaksjoner. Alvorlige tilfeller av vold og trusler vil bli politianmeldt.